วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Thai Youth Orchestra (TYO) Under the Patronage of H.R.H. Princess Galyani Vadhanna

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติ ความเป็นมา

วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เริ่มต้นจากนักดนตรีกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสนใจในดนตรีคลาสสิก รวมตัวกันไปฝึกซ้อมที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน (เกอเธ่) ภายใต้การนำของอาจารย์ภูกร ศรีณรงค์ และนายวิทยา ตุมรสุนทร ผู้จัดการวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ (BSO)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 การประชุมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASIAN) มีมติให้ประเทศสมาชิกก่อตั้งวงดุริยางค์เยาวชน ดร.สายสุรี จุติกุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้รับเอานักดนตรีกลุ่มนั้นเข้าไว้ในสังกัดตามโครงการดนตรีเยาวชนอาเซียนและตั้งชื่อว่า “วงดุริยางค์เยาวชนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางรากฐาน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาวงซิมโฟนีออเคส ตร้าในประเทศไทย และวงดุริยางค์เยาวชนไทย ก็ได้เป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของอาเซียนและนานาชาติตลอดมา

ในปีพ.ศ. 2533 วงดุริยางค์เยาวชนไทย ได้ถูกมอบโอนให้มาอยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมและแสดงคอนเสิร์ต

ในปี พ.ศ. 2337 รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบเครื่องดนตรีสากล ให้ใช้สำหรับกิจกรรมการฝึกซ้อมและการแสดง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต “สองทศวรรษวงดุริยางค์เยาวชนไทย” ในครั้งนั้น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าถวายวงดุริยางค์เยาวชนไทย ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ และทรงรับไว้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 และประทานพระอนุญาตให้นักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้าถวายตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 มกราคม 2551 วันที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสิ้นพระชนม์ลง ยังมาซึ่งความอาลัยกับนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงดุริยางค์เยาวชนไทยทุกคน นับเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวง ถึงแม้แสงหนึ่งจะดับลง แต่แสงนั้นยังสถิตในดวงใจนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ทุกคน และจะเปลี่ยนพลังให้พวกเราเข้มแข็ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนา วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ของพระองค์ให้เจริญก้าวหน้า ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และอดทนฝึกฝนทักษะ ให้มากยิ่งขึ้นจนเกิดความรักในดนตรี สามารถเปล่งแสงของตัวเอง ให้ทัดเทียมนานาประเทศ รักษาสืบทอด ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งของไทย สากล และสืบสานพระปณิธานดนตรีคลาสสิคของพระองค์ต่อไป

นับจากวันนั้นเป็นต้นมา วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ มีพันธกิจที่ต้องไปแสดง ที่ตลาดบองมาเช่ พาร์ค ซึ่งบริหารงานโดย ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการสนับสนุนมูลนิธิของพระองค์ที่ยังคงอยู่คู่คนไทย ตลอดปี ปีละ 3 ครั้ง คือ 1. ในวันแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ 2. วันแม่แห่งชาติ เดือนสิงหาคม 3. วันพ่อแห่งชาติ เดือนธันวาคม

วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ นี้เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างนักดนตรีจนหลายคนสามารถก้าวสู่เวทีระดับชาติ เช่น เป็นนักดนตรีประจำในวง Bangkok Symphony Orchestra (BSO), Thailand Philharmonic Orchestra ฯลฯ หลายคนก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างมากมาย ในปี พ.ศ.2560 นั้นเป็นปีที่ 30 ของการดำเนินกิจกรรมวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กิจกรรมที่สร้างนักดนตรีที่มีความสามารถและสนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่มีความสามารถทางดนตรี ให้มีโอกาสได้เรียน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีนานาชาติให้มากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ห่างไกลยาเสพติดและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

สมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ มาจากนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ผ่านการทดสอบเข้าเป็นสมาชิกและจะได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีอย่างถูกวิธีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละเครื่องมือ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กิจกรรมประจำปีของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

  1. การคัดเลือกนักดนตรี ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
  2. การเรียนการสอน ทุกวันอาทิตย์
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี (ค่ายดนตรี) และจัดการแสดง ณ ต่างจังหวัดช่วงปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน จำนวน 1 ครั้ง
  4. การจัดการแสดงคอนเสิร์ต ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง
    • การแสดงคอนเสิร์ตกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย
    • การแสดงคอนเสิร์ต รวมใจภักดิ์ สมเด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  5. กิจกรรมสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้อำนวยเพลง

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ผู้เชี่ยวชาญ

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ทำเนียบนักดนตรี

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ช่องทางการติดต่อ