วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย Thai Youth Winds (TYW)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติ ความเป็นมา

วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย เกิดจากข้อเสนอของผู้แทนประเทศไทยประจำ World Association of Marching Show Band (WAMSB) ได้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแก่นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.2558 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวงโยธวาทิตในสถานศึกษา เพื่อใช้พัฒนาเยาวชนด้วยการบูรณาการกิจกรรมดนตรี กีฬา และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์” โดยอ้างอิงแนวทางและงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำเนินการจัดตั้งวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยความร่วมมือกับสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย (WAMSB Thailand) และ World Association of Marching Show Band (WAMSB) โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมประชุมและหารือการดำเนินงานจัดตั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เสนอแผนงาน แนวทางการดำเนินงานไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติโครงการพัฒนา “วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย” ภาษาอังกฤษ “Thai Youth Winds” ชื่อย่อว่า “TYW” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดนตรีสากลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรีสากล โดยจัดให้มีการถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านดนตรีสากลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ที่เข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ฝึกซ้อม) เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสากล (ค่ายดนตรี) ให้แก่นักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย และนักดนตรีในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง ณ ต่างจังหวัด และจัดการแสดงผลงาน (คอนเสิร์ตประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างนักดนตรี ให้มีโอกาสได้เรียน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีนานาชาติให้มากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ห่างไกลยาเสพติดและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

กิจกรรมที่ผ่านมา

  1. แสดงคอนเสิร์ตในงานแถลงข่าวการได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์โลกของประเทศไทยเป็นครั้งแรก “WAMSB World Championship 2020”
  2. ค่ายดนตรี การอบรมเชิงปฏิบัติการ และแสดงคอนเสิร์ต ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  3. แสดงคอนเสิร์ตในงานประชุมครบรอบ 45 ปี บริษัทไทยโอบายาชิ และ 33 ปี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การสอบคัดเลือก

จะจัดขึ้นในช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี โดยจะมีกิจกรรม Open House และการสอบคัดเลือกสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเพจ Facebook "วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย - Thai Youth Winds" [facebook.com/ThaiYouthWinds]

ผู้อำนวยเพลง

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ผู้เชี่ยวชาญ

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ทำเนียบนักดนตรี

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ช่องทางการติดต่อ

วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย - Thai Youth Winds