กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษาวิเคราะห์ประสานความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย TYO ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  2. ศึกษาวิเคราะห์ประสานความร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย TYC
  3. ศึกษาวิเคราะห์ประสานความร่วมมือเพื่อศึกษาจัดการการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยที่ TYW
  4. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณ เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดง
  5. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางและจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการแสดงระบบ แสงสี เสียง และเวที
  6. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของศิลปินพื้นบ้าน
  7. วิเคราะห์รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลศิลปินพื้นบ้าน และส่งมอบให้แก่กลุ่มงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  8. บริหารจัดการและพัฒนาห้องสมุดวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต