ตรวจสอบสถานะการสมัคร หรือผลการคัดเลือก กรุณากรอกรหัสการสมัคร หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ผลการค้นหาข้อมูลผู้สมัคร

ไม่พบผลการค้นหา

ผลการค้นหาข้อมูลผู้สมัคร

{{result[0].name_th}} {{result[0].lastname_th}}

ข้อมูลสถานะการสมัคร

ระบบได้รับข้อมูลการสมัครของท่านในประเภท :

{{item.type_register}} รหัส {{item.code_regis}}

สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.dcpthaiyouth.net
ในช่องผลงานและกิจกรรมของ TYO TYC TYW

ข้อมูลสถานะผู้มีสิทธิสอบ

ขอแสดงความยินดี ท่านได้รับสิทธิสอบคัดเลือก

{{item.type_register}} รหัส {{item.code_regis}}

กรุณารอการประกาศผล

ขอแสดงความเสียใจ ท่านไม่ได้รับสิทธิสอบคัดเลือก

ข้อมูลประกาศผลการคัดเลือก

ขอแสดงความยินดี ท่านผ่านสอบคัดเลือก

{{item.type_register}} รหัส {{item.code_regis}}

กรุณารอการประกาศผล

ขอแสดงความเสียใจ ท่านไม่ผ่านการสอบคัดเลือก